Trening strzelecki.

Ostatni trening przed egzaminem. Koziołek na 100 m.